Mời Thầu: Thi công xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú

– Địa chỉ: số 718 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: (08) 22125417; Fax: (08) 38756679.

2. Tên dự án: Xây dựng mới lộ ra Đình Cẩn trạm Bình Trị Đông năm 2014

4. Chủ đầu tư:  Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú

5. Tên gói thầu: Thi công xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

–  Gói thầu: Thi công xây lắp và cung cấp vật tư thiết bị;

–  Thuộc Dự án: Xây dựng mới lộ ra Đình Cẩn trạm Bình Trị Đông năm 2014;

–  Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng;

–  Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Bình Phú;

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

– Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 22/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 03/08/2015 (trong giờ hành chính);

–  Địa điểm: Công ty Điện lực Bình Phú, số 718 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: (08) 22125417; Fax: (08) 38756679;

–  Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);

–  Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 03/08/2015.