Mời thầu: Tư vấn, thiết kế, cải tạo, bảo trì Trạm biến áp 110kV Hỏa Xa

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án lưới điện TP. HCM

– Địa chỉ: số 35  Tôn Đức Thắng, p. Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Lầu 7-Phòng 706);

–  Điện thoại: 08.22168240; Fax: 08.22205399.

2. Tên dự án: Cải tạo Trạm biến áp 110kV Hỏa Xa

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án lưới điện TP. HCM

5. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát; lập Dự án đầu tư xây dựng; lập TKKT-TDT, thiết kế bản vẽ thi công; lập HSMT; lập các báo cáo chuyến ngành; lập quy trình bảo trì công trình; thỏa thuận PCCC

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Tư vấn khảo sát; lập Dự án đầu tư xây dựng; lập TKKT-TDT, thiết kế bản vẽ thi công; lập HSMT; lập các báo cáo chuyến ngành; lập quy trình bảo trì công trình; thỏa thuận PCCC;
  • Thuộc Dự án: Cải tạo Trạm biến áp 110kV Hỏa Xa;
  • Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng của Tổng Công ty Điện lực TP. HCM;
  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án lưới điện TP. HCM;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 23/07/2015 đến 10 giờ 00 ngày 13/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban quản lý dự án lưới điện TP. HCM, số 35  Tôn Đức Thắng, p. Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Lầu 7-Phòng 706);
  • Điện thoại: 08.22168240; Fax: 08.22205399;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 13/08/2015.