Mời thầu: Thi công xây lắp và dự phòng xây lắp hệ thống thoát nước xã Đường Lâm

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Đường Lâm

– Địa chỉ: UBND xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (043) 3833773. 

2. Tên dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước xã Đường Lâm

4. Chủ đầu tư: UBND xã Đường Lâm

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 1:

Thi công xây lắp + dự phòng xây lắp công trình : Xây dựng hệ thống thoát nước xã Đường Lâm

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây lắp + dự phòng xây lắp công trình : Xây dựng hệ thống thoát nước xã Đường Lâm (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuc Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước xã Đường Lâm;
  • Ngun vn: Theo cơ cấu nguồn vốn đề án điều chỉnh nông thôn mới xã Đường Lâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  • Bên mi thu: UBND xã Đường Lâm;
  • Hình thc la chn nhà thu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thi gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 27/07/2015 đến 14 giờ 30 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: UBND xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (043) 3833773;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thi đim đóng thu: 14 giờ 30 ngày 10/08/2015.