Mời thầu: Mua sắm thiết bị thực tập truyền thông và mạng máy tính trường học

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Cao Đẳng Công thương TP. HCM

– Địa chỉ: số 20 Tăng Nhơn Phú, Phước Long, quận 9, TP. HCM;

–  Điện thoại: 08.37313631.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Trường Cao Đẳng Công thương TP. HCM

5. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị thực tập truyền thông và mạng máy tính

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sắm thiết bị thực tập truyền thông và mạng máy tính;
  • Nguồn vốn: Ngân sách và nguồn thu sự nghiệp của Trường;
  • Bên mời thầu: Trường Cao Đẳng Công thương TP. HCM;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 23/07/2015 đến 08 giờ 45 ngày 05/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Quản trị thiết bị – Trường CĐ Công thương TP. HCM, số 20 Tăng Nhơn Phú, Phước Long, quận 9, TP. HCM;
  • Điện thoại: 08.37313631;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 45 ngày 05/08/2015.