Mời thầu: Cải tạo, mua sắm nội thất hội trường, phòng họp nhà làm việc 1

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Tân Xã

– Địa chỉ: UBND xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:  Cải tạo, mua sắm nội thất hội trường, phòng họp nhà làm việc 1 cửa UBND xã Tân Xã

4. Chủ đầu tư: UBND xã Tân Xã

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 1:

Cải tạo, mua sắm nội thất hội trường, phòng họp nhà làm việc 1 của UBND xã Tân Xã

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

  • Gói thu: Gói thầu số 1: cải tạo, mua sắm nội thất hội trường, phòng họp nhà làm việc 1 của UBND xã Tân Xã;
  • Thuc Dự án: Cải tạo, mua sắm nội thất hội trường, phòng họp nhà làm việc 1 cửa UBND xã Tân Xã;
  • Ngun vn: Ngân sách xã;
  • Bên mi thu: UBND xã Tân Xã;
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 25/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 04/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: UBND xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 04/08/2015.