Mời thầu: Xây lắp trạm xử lý nước thải cho Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Y tế – Môi trường lao động Công thương

– Địa chỉ: số 99 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (043) 37622280; Fax: (043) 7610774.

2. Tên dự án: Đầu tư tăng cường năng lực khám chữa bênh cho Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế – Môi trường lao động Công thương

5. Tên gói thầu: Xây lắp trạm xử lý nước thải

(gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thu: Xây lắp trạm xử lý nước thải (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuc Dự án: Đầu tư tăng cường năng lực khám chữa bênh cho Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương;
  • Ngun vốn: Vốn ngân sách;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Y tế – Môi trường lao động Công thương;
  • Hình thc la chn nhà thu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thi gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 27/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 06/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trung tâm Y tế – Môi trường lao động Công Thương, số 99 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (043) 37622280; Fax: (043) 7610774;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Thi đim đóng thu: 08 giờ 30 ngày 06/08/2015.