Mời thầu: Cung cấp và lắp đặt 01 bóng X quang cho máy chụp mạch FD 20

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện 108 TWQĐ

– Địa chỉ: số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: 

2. Tên dự án: Dự toán kinh phí sửa chữa máy chụp mạch FD20-Hãng Philips

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện 108 TWQĐ

5. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt 01 bóng X quang cho máy chụp mạch FD 20-Hãng Philips

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thu: Cung cấp và lắp đặt 01 bóng X quang cho máy chụp mạch FD 20-Hãng Philips;
  • Thuc Dự án: Dự toán kinh phí sửa chữa máy chụp mạch FD20-Hãng Philips;
  • Nguồn vốn: Máy công nghệ cao;
  • Bên mi thu: Bệnh viện 108 TWQĐ;
  • Hình thc la chn nhà thu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thi gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 25/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 06/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Khoa Trang bị – Bệnh viện 108 TWQĐ  số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 06/08/2015.