Mời thầu: Cung cấp Máy tính xách tay chuẩn Quân sự của Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội

– Địa chỉ: Tòa nhà Viettel 20 tầng – Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Nghiên cứu sản xuất máy thông tin

4. Chủ đầu tư: Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội

5. Tên gói thầu: Cung cấp Máy tính xách tay chuẩn Quân sự

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung cấp Máy tính xách tay chuẩn Quân sự;
  • Thuc Dự án: Nghiên cứu sản xuất máy thông tin;
  • Ngun vn: Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
  • Bên mi thu: Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
  • Hình thc la chn nhà thu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thi gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 25/07/2015 đến 09 giờ 30 ngày 06/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Mua sắm – Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel – Tòa nhà Viettel 20 tầng – Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc, Hà Nội;
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 ngày 06/08/2015.