Mời thầu: Cung Cấp thiết bị y tế tại Bệnh viện Nội tiết Trung Ương

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện Nội tiết Trung ương

– Địa chỉ: ngõ 215, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện Nội tiết Trung ương

5. Tên gói thầu: Cung Cấp thiết bị y tế nguồn NSNN

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung Cấp thiết bị y tế nguồn NSNN;
  • Ngun vn: NSNN và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;
  • Bên mi thu: Bệnh viện Nội tiết Trung ương;
  • Hình thc la chn nhà thu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thi gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 25/07/2015 đến 15 giờ 00 ngày 05/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Bệnh viện Nội tiết Trung ương, phòng Vật tư thiết bị y tế, ngõ 215, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, TP. Hà Nội;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Thi đim đóng thu: 15 giờ 00 ngày 05/08/2015.