Mời thầu: Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin phát triển, kiểm thử phần mềm

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm phần mềm Vietel 2- chi nhánh Tập đoàn viễn thông quân đội

– Địa chỉ: tầng 8, tòa nhà Viettel, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Trung tâm phần mềm Vietel 2- chi nhánh Tập đoàn viễn thông quân đội

5. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin phát triển, kiểm thử phần mềm – giai đoạn 2 

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin phát triển, kiểm thử phần mềm – giai đoạn 2;
  • Ngun vn: Vốn sản xuất kinh doanh của tập đoàn viễn thông quân đội;
  • Bên mi thầu: Trung tâm phần mềm Vietel 2- chi nhánh Tập đoàn viễn thông quân đội;
  • Hình thc la chn nhà thu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thi gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 27/07/2015 đến 16 giờ 00 ngày 06/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trung tâm phẩn mềm Vietel 2 – chi nhánh Tập đoàn viễn thông quân đội, tầng 8, tòa nhà Viettel, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Thi đim đóng thu: 16 giờ 00 ngày 06/08/2015.