Mời Thầu: Thi công xây lắp công trình, Cải tạo & nâng cấp nhà tạm giạm công an quận Hà Đông

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công an quận Hà Đông

– Địa chỉ: 15 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 39397233.

2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà tạm giam công an quận Hà Đông

4. Chủ đầu tư: Công an quận Hà Đông

5. Tên gói thầu: Gói 2:

Thi công xây lắp công trình Cải tạo, nâng cấp nhà tạm giạm công an quận Hà Đông (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói 2: Thi công xây lắp công trình Cải tạo, nâng cấp nhà tạm giạm công an quận Hà Đông (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà tạm giam công an quận Hà Đông;
  • Nguồn vốn: NS quận Hà Đông;
  • Bên mời thầu: Công an quận Hà Đông;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 28/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Công an quận Hà Đông, 15 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 39397233;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 07/08/2015.