Mời Thầu: Cải tạo, sửa chữa phòng truyền thống, sân, cầu thang, điều hòa Nhà hát kịch Việt Nam

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Nhà hát Kịch Việt Nam

– Địa chỉ: số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Cải tạo sửa chữa phòng truyền thống, sân, cầu thang phía sân khấu B, điều hòa và một số hạng mục khác của Nhà hát Kịch Việt Nam

4. Chủ đầu tư: Nhà hát Kịch Việt Nam

5. Tên gói thầu: Cải tạo, sửa chữa phòng truyền thống, sân, cầu thang phía sân khấu B, điều hòa và một số hạng mục khác của Nhà hát Kịch Việt Nam

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cải tạo, sửa chữa phòng truyền thống, sân, cầu thang phía sân khấu B, điều hòa và một số hạng mục khác của Nhà hát Kịch Việt Nam;
  • Thuộc D.A: Cải tạo sửa chữa phòng truyền thống, sân, cầu thang phía sân khấu B, điều hòa và một số hạng mục khác của Nhà hát Kịch Việt Nam;
  • Nguồn vốn: NS sự nghiệp;
  • Bên mời thầu: Nhà hát Kịch Việt Nam;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nuớc;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 28/07/2015 dến 09 giờ 00 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Tài vụ, Nhà hát Kịch Việt Nam, số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 07/08/2015.