Mời Thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Đông Anh

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Đông Anh

– Địa chỉ: tổ 2 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Đông Anh

4. Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Đông Anh

5. Tên gói thầu: Xây lắp

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây lắp;
  • Thuộc dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Đông Anh;
  • Nguồn vốn: Ngân sách;
  • Bên mời thầu: Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Đông Anh;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 14 giờ 00 ngày 28/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Đông Anh, tổ 2 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 07/08/2015.