Mời chào hàng: Cải tạo nhà chức năng, nhà để xe & các hạng mục phụ trợ khác Trường tiểu học Hòa Xá

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa

– Địa chỉ: thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 33 884 546.

2. Tên dự án: Cải tạo nhà chức năng, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác Trường tiểu học Hòa Xá

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa

5. Tên gói thầu:  Gói thầu số 01:

Xây dựng công trình: Cải tạo nhà chức năng, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác Truờng tiểu học Hòa Xá

(gói thầu chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia Đấu thầu)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Gói thầu số 01: Xây dựng công trình: Cải tạo nhà chức năng, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác Trường tiểu học Hòa Xá (gói thầu chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia Đấu thầu);
  • Thuộc Dự án: Cải tạo nhà chức năng, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác Trường tiểu học Hòa Xá;
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện;
  • Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 28/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 04/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 33 884 546;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 04/08/2015.