Mời chào hàng: Cải tạo cảnh quan sân vườn và bãi đỗ xe đài Truyền hình

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam

– Địa chỉ: số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội;

–  Điện thoại:  (04) 37710680.

2. Tên dự án: Cải tạo cảnh quan sân vườn và bãi đỗ xe phía trước nhà 28 tầng

4. Chủ đầu tư: Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam

5. Tên gói thầu:  Buồng bê tông Atphan, sân bê tông và bó vỉa, lát gạch lá dừa

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Buồng bê tông Atphan, sân bê tông và bó vỉa, lát gạch lá dừa (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc D.A : Cải tạo cảnh quan sân vườn và bãi đỗ xe phía trước nhà 28 tầng;
  • Nguồn vốn: Kinh phí chi thường xuyên của Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam;
  • Bên mời thầu: Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 28/07/2015 đến 16 giờ 30 ngày 03/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Quản trị – Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 37710680;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 30 ngày 03/08/2015.