Mời Thầu: Xây lắp 2 tuyến đường GTNT xã Đại Thành

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Đại Thành

– Địa chỉ: huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (043) 3945276.

2. Tên dự án: Đường GTNT xã Đại Thành; Tuyến 1: Từ nhà văn hóa Tình Lam đi nhà anh Tuấn; Tuyến 2: Từ nhà anh Huân đi nhà anh Thỏa Tâm

4. Chủ đầu tư: UBND xã Đại Thành

5. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số 7:

Đường GTNT xã Đại Thành; Tuyến 1: Từ nhà văn hóa Tình Lam đi nhà anh Tuấn; Tuyến 2: Từ nhà anh Huân đi nhà anh Thỏa Tâm

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu xây lắp số 7: Đường GTNT xã Đại Thành; Tuyến 1: Từ nhà văn hóa Tình Lam đi nhà anh Tuấn; Tuyến 2: Từ nhà anh Huân đi nhà anh Thỏa Tâm (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Đường GTNT xã Đại Thành; Tuyến 1: Từ nhà văn hóa Tình Lam đi nhà anh Tuấn; Tuyến 2: Từ nhà anh Huân đi nhà anh Thỏa Tâm;
  • Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp lệ khác;
  • Bên mời thầu: UBND xã Đại Thành;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 28/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: UBND xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (043) 3945276;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 07/08/2015.