Mời chào hàng: Thiết kế 9 website cho các doanh nghiệp miền Bắc

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Phát triển Thuơng mại điện tử – Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

– Địa chỉ:  25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam;

–  Điện thoại/Fax: 04.6689.36.36.

2. Tên dự án: “Nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử, quản lý hệ thống thông tin nội bộ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn và các Trung tâm khuyến công” và “Xây dựng hệ thống quản lý, truyền dẫn thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trực tuyến trong hoạt động khuyến công” năm 2015

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển Thuơng mại điện tử – Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

5. Tên gói thầu: Thiết kế 9 website cho các doanh nghiệp miền Bắc

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Thiết kế 9 website cho các doanh nghiệp miền Bắc;
  • Thuộc Dự án: “Nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử, quản lý hệ thống thông tin nội bộ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn và các Trung tâm khuyến công” và “Xây dựng hệ thống quản lý, truyền dẫn thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trực tuyến trong hoạt động khuyến công” năm 2015;
  • Nguồn vốn: Nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2015;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Phát triển Thuơng mại điện tử – Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 28/07/2015 đến 17 giờ 00 ngày 03/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử – Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam;
  • Điện thoại/Fax: 04.6689.36.36;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 17 giờ 00 ngày 03/08/2015.