Mời Thầu: Mua sắm VTTB phục vụ công trình ĐTXD bổ sung năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Điện lực Ba Vì

– Địa chỉ: thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội;

–  Điện thoại: 04.33961212; Fax: 04.33960102.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Ba Vì

5. Tên gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ công trình ĐTXD bổ sung năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 09/2015-VTTB: Mua sắm VTTB phục vụ công trình ĐTXD bổ sung năm 2015;
  • Nguồn vốn: vốn vay tín dụng thương mại năm 2015;
  • Bên mời thầu: Công ty Điện lực Ba Vì;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 28/07/2015 đến 13 giờ 30 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Điện lực Ba Vì, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội;
  • Điện thoại: 04.33961212; Fax: 04.33960102;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 ngày 07/08/2015.