Mời Thầu: Mua VTTB phục vụ cải tạo tối thiểu lưới điện hạ áp Mê Linh

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:

– Địa chỉ: thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP . Hà Nội;

–  Điện thoại: 042.2454767;Fax: 043.5252063.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Mê Linh

5. Tên gói thầu: Mua VTTB phục vụ cải tạo tối thiểu lưới điện hạ áp tại các TBA trên địa bàn huyện Mê Linh

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua VTTB phục vụ cải tạo tối thiểu lưới điện hạ áp tại các TBA trên địa bàn huyện Mê Linh;
  • Nguồn vốn: vốn SXKD;
  • Bên mời thầu: Công ty Điện lực Mê Linh;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 15 giờ 00 ngày 27/07/2015 đến 15 giờ 00 ngày 06/08/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Công ty Điện lực Mê Linh, khu TTHC huyện Mê Linh, thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP . Hà Nội.
  • Điện thoại: 042.2454767;Fax: 043.5252063;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Mội triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 06/08/2015.