Mời chào hàng: Nâng cấp, sửa chữa Trường quay S10 cũ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Mỹ thuật – Đài THVN

– Địa chỉ: số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 62735366; Fax: (04) 62735367.

2. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường quay S10 cũ

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Mỹ thuật – Đài THVN

5. Tên gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa Trường quay S10 cũ

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa Trường quay S10 cũ (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc D.A: Nâng cấp, sửa chữa Trường quay S10 cũ;
  • Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2015 cùa Trung tâm Mỹ thuật;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Mỹ thuật – Đài THVN;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 06/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Trung tâm Mỹ thuật – Đài THVN, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 62735366; Fax: (04) 62735367;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 06/08/2015.