Mời Thầu: Thi công xây dựng và cung cấp nội thất, trang thiết bị cho trụ sở làm việc

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công an quận Hai Bà Trưng

– Địa chỉ: tòa nhà 9 tầng phòng 702, Tô Hiến Thành, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:  (04) 39396064.

2. Tên dự án: Cung cấp nội thất và trang thiết bị trụ sở làm việc công an quận Hai Bà Trưng

4. Chủ đầu tư: Công an quận Hai Bà Trưng

5. Tên gói thầu: Thi công xây dựng và thiết bị;

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Thi công xây dựng và thiết bị;
  • Thuộc D.A : Cung cấp nội thất và trang thiết bị trụ sở làm việc công an quận Hai Bà Trưng;
  • Nguồn vốn: NS quận;
  • Bên mời thầu: Công an quận Hai Bà Trưng;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Công an quận Hai Bà Trưng, tòa nhà 9 tầng phòng 702, Tô Hiến Thành, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 39396064;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 10/08/2015.