Mời Thầu: Phá dỡ, xây lắp, phòng chống mối và xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

– Địa chỉ: số 23 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 9343 501.

2. Tên dự án: Xây dựng, cải tạo Truờng THPT Yên Hòa

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 3:

–  Phá dỡ nhà vệ sinh giáo viên và các nhà học cấp 4 (N1+N2+N3+2xN8);

–  Xây lắp và phòng chống mối hai hạng mục: Nhà giáo dục thể chất và nhà hiệu bộ – lớp học 3 tầng;

–  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (phần cấp điện, cấp – thoát nước, sân, đường, tường rào…).

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 3:

–  Phá dỡ nhà vệ sinh giáo viên và các nhà học cấp 4 (N1+N2+N3+2xN8);

–  Xây lắp và phòng chống mối hai hạng mục: Nhà giáo dục thể chất và nhà hiệu bộ – lớp học 3 tầng;

–  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (phần cấp điện, cấp – thoát nước, sân, đường, tường rào…).

  • Thuộc D.A : Xây dựng, cải tạo Truờng THPT Yên Hòa;
  • Nguồn vốn: NS UBND TP. Hà Nội;
  • Bên mời thầu: Ban QLDA Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 30/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban QLDA Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số 23 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 9343 501;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 10/08/2015.