Mời Thầu: Xây dựng hệ thống chiếu sáng trên trên tuyến đê Tả Hồng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA quận Long Biên

– Địa chỉ: Số 3 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Xây dựng đường trên tuyến đê Tả Hồng, Hữu Đuống nối từ cầu Chương Dương tới đường 5 kéo dài

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA quận Long Biên

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 19:

Xây dựng hệ thống chiếu sáng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 19: Xây dựng hệ thống chiếu sáng;
  • Thuộc Dự án: Xây dựng đường trên tuyến đê Tả Hồng, Hữu Đuống nối từ cầu Chương Dương tới đường 5 kéo dài;
  • Nguồn vốn: Ngân sách;
  • Bên mời thầu: Ban QLDA quận Long Biên;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 10 giờ 00 ngày 29/07/2015 đến 10 giờ 00 ngày 08/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Số 3 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 08/08/2015.