Mời Thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế tuyến xã

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện Trang thiết bị và công trình Y tế

– Địa chỉ: số 40 phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế tuyến xã

4. Chủ đầu tư: Viện Trang thiết bị và công trình Y tế

5. Tên gói thầu: Gói thầu thiết bị số 1:

Mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu thiết bị số 1: Mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế;
  • Thuộc D.A: Mua sắm trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế tuyến xã;
  • Nguồn vốn: Xã hội hóa và NSNN;
  • Bên mời thầu: Viện Trang thiết bị và công trình Y tế;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 26/08/2015 (trDng giờ hành chính);
  • Địa điểm: Viện Trang thiết bị và công trình Y tế, số 40 phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 26/08/2015.