Mời Thầu: Mua sắm tài sản, thiết bị thay thế 02 phòng thực hành tăng cường cơ sở vật chất

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Đại học Lao động – Xã hội

– Địa chỉ: số 43 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (043) 5566262; Fax: (04) 35566873.

2. Tên dự án: Tăng cường cơ sở vật chất

4. Chủ đầu tư: Trường Đại học Lao động – Xã hội

5. Tên gói thầu: Mua sắm tài sản, thiết bị thay thế 02 phòng thực hành

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sắm tài sản, thiết bị thay thế 02 phòng thực hành;
  • Thuộc D.A : Tăng cường cơ sở vật chất;
  • Nguồn vốn: NSNN và Nguồn phí, lệ phí dùng để lại tại: đơn vị;
  • Bên mời thầu: Trường Đại học Lao động – Xã hội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 30/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng 102 – Phòng Kế toán Tài vụ – tầng 1 nhà A, Trường Đại học Lao động xã hội, số 43 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (043) 5566262; Fax: (04) 35566873;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 10/08/2015.