Mời Thầu: Phần xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất điểm MD03

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa

– Địa chỉ: số 59 phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại/Fax: (043) 3980886.

2. Tên dự án: ĐTXD hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất điểm MD03 thôn Bùng, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 1:

Phần xây lắp công trình

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 1: Phần xây lắp công trình

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

  • Thuộc Dự án: ĐTXD hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất điểm MD03 thôn Bùng, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội;
  • Nguồn vốn: Từ nguồn đấu giá đất;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 09 giờ 30 ngày 06/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa, số 59 phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại/Fax: (043) 3980886;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 30 ngày 06/08/2015.