Mời chào hàng: Mua nguyên vật liệu, dụng cụ, phụ tùng năm 2015 phục vụ nghiên cứu

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu

– Địa chỉ:  số 2, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác có cấu trúc nano dùng làm điện cực photoanot cho quá trình sản xuất nhiên liệu hydro từ nước và năng lượng mặt trời

4. Chủ đầu tư: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu

5. Tên gói thầu: Mua nguyên vật liệu, dụng cụ, phụ tùng năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua nguyên vật liệu, dụng cụ, phụ tùng năm 2015;
  • Thuộc D.A: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác có cấu trúc nano dùng làm điện cực photoanot cho quá trình sản xuất nhiên liệu hydro từ nước và năng lượng mặt trời;
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước;
  • Bên mời thầu: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 14 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 16 giờ 00 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu, Phòng 47 – Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, số 2, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
  • Giá bán: 0 đồng;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 00 ngày 07/08/2015.