Mời Thầu: Mua 2.000 android STB phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV B2B

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Tổng công ty Truyền thông

– Địa chỉ:  số 97 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: 043. 7722728.

2. Tên dự án: Mua 2.000 android STB phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV B2B

4. Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền thông

5. Tên gói thầu: Mua 2.000 android STB phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV B2B

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua 2.000 android STB phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV B2B;
  • Thuộc D.A : Mua 2.000 android STB phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV B2B;
  • Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh;
  • Bên mời thầu: Tổng công ty Truyền thông;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 15 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 15 giờ 00 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban kế toán tài chính – Tổng công ty Truyền Thông, số 97 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: 043. 7722728;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 10/08/2015.