Mời chào hàng: Mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ tổng hợp, nghiên cứu

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

– Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;

–  Điện thoại: 04.38588579; Fax: 04.38583061.

2. Tên dự án: Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử ba càng chứa hidrocacbon đa vòng (PAH) và khả năng ứng dụng của chúng trong sensơ huỳnh quang

4. Chủ đầu tư: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

5. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất;
  • Thuộc D.A: Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử ba càng chứa hidrocacbon đa vòng (PAH) và khả năng ứng dụng của chúng trong sensơ huỳnh quang;
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
  • Bên mời thầu: Truờng Đại học Khoa học Tự nhiên;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;
  • Điện thoại: 04.38588579; Fax: 04.38583061;
  • Giá bán: 800.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm nghìn đồng chẵn);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 07/08/2015.