Mời Thầu: Trang bị cơ khí Sân khấu lớn và sửa chữa Phòng biểu diễn nhỏ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Nhà hát Chèo Việt Nam

– Địa chỉ:  Khu văn hóa nghệ thuật Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Trang bị cơ khí sân khấu của Sân khấu lớn và sửa chữa Phòng biển diễn nhỏ của Nhà hát Kim Mã

4. Chủ đầu tư: Nhà hát Chèo Việt Nam

5. Tên gói thầu: Trang bị cơ khí sân khấu của Sân khấu lớn và sửa chữa Phòng biển diễn nhỏ của Nhà hát Kim Mã

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Trang bị cơ khí sân khấu của Sân khấu lớn và sửa chữa Phòng biển diễn nhỏ của Nhà hát Kim Mã;
  • Thuộc D.A: Trang bị cơ khí sân khấu của Sân khấu lớn và sửa chữa Phòng biển diễn nhỏ của Nhà hát Kim Mã;
  • Nguồn vốn: NS sự nghiệp;
  • Bên mời thầu: Nhà hát Chèo Việt Nam;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 10/08/2015 (Trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Tài vụ Nhà hát Chèo Việt Nam, Khu văn hóa nghệ thuật Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 10/08/2015.