Mời chào hàng: Mua sắm tài sản thực hiện điều tra, kiểm kê rừng tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 – 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện nghiên cứu Sinh thái và Môi truồng rừng

– Địa chỉ:  phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội;

–  Điện thoại: 043.8389434; Fax: 043.8389434.

2. Tên dự án: Điều tra, kiểm kê rừng tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2015

4. Chủ đầu tư: Viện nghiên cứu Sinh thái và Môi truồng rừng

5. Tên gói thầu: Mua sắm tài sản thực hiện điều tra, kiểm kê rừng tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 – 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói Thầu: Mua sắm tài sản thực hiện điều tra, kiểm kê rừng tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 – 2015;
  • Thuộc D.A: Điều tra, kiểm kê rừng tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 – 2015;
  • Nguồn vốn: NSNN;
  • Bên mời Thầu: Viện nghiên cứu Sinh thái và Môi truồng rừng;
  • Hình thức lựa chọn nhà Thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 16 giờ 00 ngày 05/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Viện nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội;
  • Điện thoại: 043.8389434; Fax: 043.8389434;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 00 ngày 05/08/2015.