Mời chào hàng: Cung cấp 01 xe đẩy có thang nâng tại ATCC Hà Nội

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Quản lý bay miền Bắc

– Địa chỉ: Tầng 2 nhà B, số 5/200 đường Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 38860961 máy lẻ 8691; Fax: (04) 38860956.

2. Tên dự án: Xe đẩy có thang nâng tại ATCC Hà Nội

4. Chủ đầu tư: Công ty Quản lý bay miền Bắc

5. Tên gói thầu: Gói thầu 2:  

Cung cấp 01 xe đẩy có thang nâng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói Thầu: Gói thầu 2: Cung cấp 01 xe đẩy có thang nâng;
  • Thuộc D.A: Xe đẩy có thang nâng tại ATCC Hà Nội;
  • Nguồn vốn: vốn của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam;
  • Bên mời thầu: Công ty Quản lý bay miền Bắc;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 09 giờ 30 ngày 06/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm:  Phòng Kế hoạch – Công ty Quản lý bay miền Bắc, Tầng 2 nhà B, số 5/200 đường Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 38860961 máy lẻ 8691; Fax: (04) 38860956;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 30 ngày 06/08/2015.