Mời chào hàng: Mua sắm hóa chất, dụng cụ thí nghiệm phục vụ đánh giá và lưu trữ gen

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Tài nguyên thực vật

– Địa chỉ: An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội;

–  Điện thoại: 04.33656543.

2. Tên dự án: Phát triển ngân hàng gen cây trồng Quốc gia giai đoạn 2011-2015

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Tài nguyên thực vật

5. Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất, dụng cụ thí nghiệm phục vụ nội dung Đánh giá chi tiết nguồn gen và Lưu giữ in-vitro

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói Thầu: Mua sắm hóa chất, dụng cụ thí nghiệm phục vụ nội dung Đánh giá chi tiết nguồn gen và Lưu giữ in-vitro;
  • Thuộc D.A: Phát triển ngân hàng gen cây trồng Quốc gia giai đoạn 2011-2015;
  • Nguồn vốn: NSNN;
  • Bên mời Thầu: Trung tâm Tài nguyên thực vật;
  • Hình thức lựa chọn nhà Thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 06/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Bộ môn Đa dạng sinh học nông nghiệp, Trung tâm Tài nguyên thực vật, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Điện thoại: 04.33656543;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 06/08/2015.