Mời Thầu: Xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị, Sửa chữa nhà điều hành sản xuất

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA Điện lực Miền Nam;

– Địa chỉ:  số 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam;

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA Điện lực Miền Nam;

5. Tên gói thầu: Gói thầu 02: Xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị (bao gồm cả bảo hiểm);

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu 02: Xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị (bao gồm cả bảo hiểm);
  • Thuộc D.A: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam;
  • Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2015 cùa Tổng công ty Điện lực miền Nam;
  • Bên mời thầu: Ban QLDA Điện lực Miền Nam;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Văn phòng (P.Quản trị) – Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, số 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 TP. Hồ Chí Minh;
  • Giá bán: 0 đồng;
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 10/08/2015.