Mời Thầu: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng công trình, lắp đặt tuyến ống cấp 2 đường 18B

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Tổng Công Ty cấp Nước Sài Gòn TNHH Một Thành Viên

– Địa chỉ: Phòng 501 số 01 Công Truơng Quốc Tế, Phuồng 6, Quận 3,Tp. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại:  (08) 38.291 777 xin số 193; Fax: (08) 38.250.813.

2. Tên dự án:  Lắp đặt tuyến ống cấp 2 đường 18B (từ Quốc lộ 1A đến Mã Lò) Quận Bình Tân

4. Chủ đầu tư:  Tổng Công Ty cấp Nước Sài Gòn TNHH Một Thành Viên

5. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng công trình

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng công trình;
  • Thuộc D.A : Lắp đặt tuyến ống cấp 2 đường 18B (từ Quốc lộ 1A đến Mã Lò) Quận Bình Tân;
  • Nguồn vốn: vốn kinh doanh cùa Tổng Công Ty Cấp Nước Sài Gòn TNHH Một Thành Viên;
  • Bên mời thầu: Tổng Công Ty cấp Nước Sài Gòn TNHH Một Thành Viên;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 30/07/2015 dến 09 giờ 00 ngày 19/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Phòng 501 số 01 Công Truơng Quốc Tế, Phuồng 6, Quận 3,Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (08) 38.291 777 xin số 193; Fax: (08) 38.250.813;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 19/08/2015.