Mời Thầu: Thiết bị đo điện áp đánh thủng dầu cách điện 0 – 60kV

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH đại diện bởi Công ty Thí nghiệm Điện lực TPHCM

– Địa chỉ: B84A Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP. HCM;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:  Trang bị TSCĐ năm 2015 tại Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM

4. Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH đại diện bởi Công ty Thí nghiệm Điện lực TPHCM

5. Tên gói thầu: Thiết bị đo điện áp đánh thủng dầu cách điện 0 – 60kV

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Thiết bị đo điện áp đánh thủng dầu cách điện 0 – 60kV;
  • Thuộc D.A : Trang bị TSCĐ năm 2015 tại Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM;
  • Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản;
  • Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH đại diện bởi Công ty Thí nghiệm Điện lực TPHCM;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Công ty Thí nghiệm Điện lực TP. HCM – B84A Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP. HCM;
  • Giá bán: 400.000 đồng  (Bằng chữ: Bốn trăm nghìn đồng chẵn);
  • Thời Điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 10/08/2015.