Mời chào hàng: Đầu tư nâng cấp thiết bị nguồn dự phòng cho hệ thống điện tòa nhà 31-33 Đinh Công Tráng;

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist

– Địa chỉ:  10D Trẩn Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: 0973452096 Ms Huơng.

2. Tên dự án: Nâng cấp thiết bị nguồn dự phòng cho hệ thống điện tòa nhà 31-33 Đinh Công Tráng

4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist

5. Tên gói thầu: Đầu tư nâng cấp thiết bị nguồn dự phòng cho hệ thống điện tòa nhà 31-33 Đinh Công Tráng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Đầu tư nâng cấp thiết bị nguồn dự phòng cho hệ thống điện tòa nhà 31-33 Đinh Công Tráng;
  • Thuộc D.A: Nâng cấp thiết bị nguồn dự phòng cho hệ thống điện tòa nhà 31-33 Đinh Công Tráng;
  • Nguồn vốn: vốn tự có và vốn vay ngân hàng;
  • Bên mời thầu: Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist;
  • Hình thức lựa chọn nhà thẩu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 glờ 00 ngày 31/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 11/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: 10D Trẩn Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0973452096 Ms Huơng;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 11/08/2015.