Mời Thầu: Cung cấp thuốc theo tên và có nguồn gốc từ dược liệu

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện Chợ Rẫy

– Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, TP.Hồ Chí Min

–  Điện thoại:  (08) 38554137 – mấy lẻ: 1110.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện Chợ Rẫy

5. Tên gói thầu: 

–  Gói 1: Thuốc theo tên biệt Dược hoặc tương đương để điều trị: 398 danh mục;

–  Gói 2: Thuốc theo tên generlc: 831 danh mục;

–  Gói 3: Thuốc có nguồn gốc từ dược liệu: 06 danh mục

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu:

         –  Gói 1: Thuốc theo tên biệt Dược hoặc tương đương để điều trị: 398 danh mục;

         –  Gói 2: Thuốc theo tên generlc: 831 danh mục;

         –  Gói 3: Thuốc có nguồn gốc từ dược liệu: 06 danh mục;

  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, viện phí;
  • Bên mời thầu: Bệnh viện Chợ Rẫy;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 19/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Khoa Dược Bệnh viện Chợ Rẫy, 201B Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, TP.Hồ Chí Minh, Điện thoại: (08) 38554137 – mấy lẻ: 1110;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 19/08/2015.