Mời chào hàng: Vật tư, dụng cụ dạy nghề cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ Thuật Công Nghệ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Cao đẳng nghề Kỹ Thuật Công Nghệ TP. HCM

– Địa chỉ: Số 502 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, quận 9, TP. HCM;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Kỹ Thuật Công Nghệ TP. HCM

5. Tên gói thầu: Vật tư, dụng cụ dạy nghề (gồm 04 hợp phần)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: 

  • Gói thầu: Vật tư, dụng cụ dạy nghề (gồm 04 hợp phần);
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước giao (kinh phí thường xuyên) năm 2015 và nguồn phí, lệ phí đuợc để lại đơn vị;
  • Bên mời thầu: Trường Cao đẳng nghề Kỹ Thuật Công Nghệ TP. HCM;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 09 giờ 30 ngày 12/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM, Số 502 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, quận 9, TP. HCM;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 30 ngày 12/08/2015.