Mời chào hàng: Vật tư thay thế máy năm 2015 Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai

– Địa chỉ: thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai

5. Tên gói thầu: Vật tư thay thế máy năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Vật tư thay thế máy năm 2015;
  • Nguốn vốn: NSNN, BHYT, viện phí;
  • Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng canh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 10 giờ 00 ngày 08/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, phòng KHTH, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 33941652;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 10 giờ 00 ngày 08/08/2015.