Mời chào hàng: Cung cấp Modem ADSL 1 cổng cho Tổng công ty Viễn thông Viettel

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Tổng công ty Viễn thông Viettel

– Địa chỉ:  số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội;

–  Điện thoại:  04.62663211.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư:  Tổng công ty Viễn thông Viettel

5. Tên gói thầu: Cung cấp Modem ADSL 1 cổng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Cung cấp Modem ADSL 1 cổng;
  • Nguồn vốn: Chi phí hoạt động SXKD;
  • Bên mời thầu: Tổng công ty Viễn thông Viettel;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 10 giờ 00 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Phòng Đầu tư – Tổng công ty Viễn thông Viettel, số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội;
  • Điện thoại: 04.62663211;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 10 giờ 00 ngày 07/08/2015.