Mời chào hàng: Trang bị thiết bị phần cứng cho việc vận hành các dịch vụ công nghệ thông tin của Bảo Việt Nhân thọ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

– Địa chỉ: Tầng 37, tòa nhà Keangnam đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;

–  Điện thoại: 04.2517777; Fax: 04.35770958.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

5. Tên gói thầu: Trang bị thiết bị phần cứng cho việc vận hành các dịch vụ công nghệ thông tin của Bảo Việt Nhân thọ (MHQLBH, Citrix, PC AD)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Trang bị thiết bị phần cứng cho việc vận hành các dịch vụ công nghệ thông tin của Bảo Việt Nhân thọ (MHQLBH, Citrix, PC AD);
  • Nguồn vốn: Chi quản lý doanh nghiệp;
  • Bên mời thầu: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng canh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 03/08/2015 đến 17 giờ 00 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Tầng 37, tòa nhà Keangnam đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
  • Điện thoại: 04.2517777; Fax: 04.35770958;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 17 giờ 00 ngày 10/08/2015.