Mời Thầu: Mở rộng Hệ thống lưu trữ chuyên dụng (SAN) phục vụ Trung tâm Tích hợp dữ liệu

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Văn phòng UBND thành phố Hà Nội

– Địa chỉ:  Số 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư:  Văn phòng UBND thành phố Hà Nội

5. Tên gói thầu: Mở rộng Hệ thống lưu trữ chuyên dụng (SAN) phục vụ Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng UBND Thành phố

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mở rộng Hệ thống lưu trữ chuyên dụng (SAN) phục vụ Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng UBND Thành phố;
  • Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố;
  • Bên mời thầu: Văn phòng UBND thành phố Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chầo hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 14 giờ 00 ngày 29/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 05/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Số 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 05/08/2015.