Mời Thầu: Nâng cấp & triển khai hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống ảo hóa tập trung tại Tổng cục Thuế

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Công nghệ thông tin

– Địa chỉ:  tầng 9, toà nhà số 18 Tam Trình, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

–  Điện thoại:  043.768 9679 ; Fax: 043.7689744.

2. Tên dự án:  Nâng cấp và triển khai hạ ống kỹ thuật cho hệ thống ảo hóa tập trung tại Tổng cục Thuế

4. Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin

5. Tên gói thầu: Gói thầu EPC: Nâng cấp và triển khai hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống ảo hóa tập trung tại Tổng cục Thuế

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu EPC: Nâng cấp và triển khai hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống ảo hóa tập trung tại Tổng cục Thuế;
  • Thuộc Dự án: Nâng cấp và triển khai hạ ống kỹ thuật cho hệ thống ảo hóa tập trung tại Tổng cục Thuế;
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
  • Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 24/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Cục Công nghệ thông tin, tầng 9, toà nhà số 18 Tam Trình, Hai Bà Trưng, Hà Nội;
  • Điện thoại: 043.768 9679 ; Fax: 043.7689744;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 24/08/2015.