Mời Thầu: Phần xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ

– Địa chỉ: thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nôi;

–  Điện thoại:  (043) 3643248.

2. Tên dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại khu cổng Nội, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Phần xây dựng công trình

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 1: Phần xây dựng công trình (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại khu cổng Nội, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội;
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện Phúc Thọ và các Nguồn huy động khác;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 14 giờ 30 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nôi;
  • Điện thoại: (043) 3643248;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 ngày 10/08/2015.