Mời Thầu: Xây dựng các hạng mục công trình, phá dỡ công trình cũ Nhà ở công vụ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

– Địa chỉ:  số 8 đường Phạm Hùng, quận cầu Giấy, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (069) 525377.

2. Tên dự án: Nhà ở công vụ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

4. Chủ đầu tư: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

5. Tên gói thầu: Gói 6:

Xây dựng các hạng mục công trình, phá dỡ công trình cũ

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói 6: Xây dựng các hạng mục công trình, phá dỡ công trình cũ;
  • Thuộc dự án: Nhà ở công vụ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;
  • Nguồn vốn: vốn QP (thuộc chương trình xây dựng nhà ở công vụ);
  • Bên mời thầu: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 01/08/2015 đến 08 giờ 00 ngày 21/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, số 8 đường Phạm Hùng, quận cầu Giấy, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (069) 525377;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 21/08/2015.