Mời chào hàng: Xây dựng mới, cải tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Vĩnh Ngọc

– Địa chỉ: xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:  (043) 9545 052.

2. Tên dự án: Xây dựng mới, cải tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc

4. Chủ đầu tư: UBND xã Vĩnh Ngọc

5. Tên gói thầu:  Xây Lắp

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Xây Lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Xây dựng mới, cải tạo hệ thống thoát nước sinh hoạt thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc;
  • Nguồn vốn: vốn đấu giá đất kẹt;
  • Bên mời thầu: UBND xã Vĩnh Ngọc;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00 ngày 02/08/2015 đến 16 giờ 30 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (043) 9545 052;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 30 ngày 07/08/2015.