Mời chào hàng: Xây thêm các phòng học lớp học tầng 3 + khu vệ sinh tầng 3 Trường tiểu học

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Tiểu học thị trấn Đông Anh

– Địa chỉ: huyện Đông Anh, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Xây thêm các phòng học lớp học tầng 3 + khu vệ sinh tầng 3 Trường Tiểu học thị trấn Đông Anh

4. Chủ đầu tư: Trường Tiểu học thị trấn Đông Anh

5. Tên gói thầu: Xây Lắp

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Xây Lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án : Xây thêm các phòng học lớp học tầng 3 + khu vệ sinh tầng 3 Trường Tiểu học thị trấn Đông Anh;
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện;
  • Bên mời thầu: Trường Tiểu học thị trấn Đông Anh;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 ngày 31/07/2015 đến 16 giờ 00 ngày 06/08/2015 (trong hành chính);
  • Địa Điểm: Trường Tiểu học thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 00 ngày 06/08/2015.