Mời Thầu: Xây dựng Nhà văn hóa và các công trình phụ trợ thôn Phúc Trạch

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Thống Nhất

– Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Thống Nhất, huyện Thuờng Tín, TP Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: UBND xã Thống Nhất

5. Tên gói thầu:  Gói thầu số 01:

Toàn bộ phần xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn Phúc Trạch, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín; Hạng mục: Nhà văn hóa và các công trình phụ trợ

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn Phúc Trạch, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín; Hạng mục: Nhà văn hóa và các công trình phụ trợ;
  • Nguồn vốn: Ngân sách xã Thống Nhất và các Nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác;
  • Bên mời thầu: UBND xã Thống Nhất;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 11/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trụ sở UBND xã Thống Nhất, huyện Thuờng Tín, TP Hà Nội;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 11/08/2015.