Mời chào hàng: Cung cấp hồ sơ bệnh án, đồ vải bệnh nhân, phẫu thuật, trang phục y tế và màng nilon

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

– Địa chỉ: Số 12 Chu Văn An, quận Ba Đình, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 38435006.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

5. Tên gói thầu: 

–  Gói 1: Gói thầu hồ sơ bệnh án;

–  Gói 2: Gói thầu đồ vải bệnh nhân – đồ vải phẫu thuật;

–  Gói 3: Gói thầu trang phục y tế;

–  Gói 4: Gói thầu màng nilon.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu:

         –  Gói 1: Gói thầu hồ sơ bệnh án;

         –  Gói 2: Gói thầu đồ vải bệnh nhân – đồ vải phẫu thuật;

         –  Gói 3: Gói thầu trang phục y tế;

         –  Gói 4: Gói thầu màng nilon

  • Nguồn vốn: NSNN;
  • Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng TCKT – Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Số 12 Chu Văn An, quận Ba Đình, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 38435006;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 07/08/2015.